Regulamin Sklepu Internetowego „ICT Aktywni”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Serwis www.ictaktywni.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usług oraz Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.ictaktywni.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.ictaktywni.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest „ICT Szkolenia i Doradztwo Szymon Lalic”, z siedzibą pod adresem ul. Ozimska 4/7, Opole 45-057, NIP: 9910494021, REGON: 161439656.

 5. Kontakt ze Sklepem jest możliwy pod numerem telefonu 669 222 827 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@ictaktywni.pl.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., b) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., c) ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., d) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., e) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 Informacje Dotyczące Produktów oraz Ich Zamawiania

 1. Serwis www.ictaktywni.pl prowadzi sprzedaż Usług oraz Treści Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Usługi oferowane w Serwisie są legalnie wykonywane na rynku polskim.

 3. Treści Cyfrowe oferowane w Serwisie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Serwisu oraz/lub niniejszym Regulaminie.

 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi lub Treści Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie.

 5. Cena Usługi lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto.

 6. Cena Usługi lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług lub Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 7. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach cen Usług oraz Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą cenę tej Usługi lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa lub Treść Cyfrowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą cenę Usługi lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi lub Treści Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 8. Zamówienia można składać: a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.ictaktywni.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ictaktywni.pl, c) poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://ictaktywni.pl/formularz-zgloszeniowy/.

 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 10. Szkolenia Zdalne zamknięte, Szkolenia Stacjonarne zamknięte oraz Konsultacje Indywidualne podlegają indywidualnej wycenie, a ustalenia dotyczące szczegółów realizacji Usługi, są dokonywane przez Sprzedawcę i Klienta poza stroną Serwisu.

 11. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi (Szkolenie Zdalne, Szkolenie Stacjonarne, Konsultacja Indywidualna) z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

 12. W sytuacji, o której mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy: a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo b) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

 13. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy zgodnie z pkt 12 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie Usługi stanowiącej przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru: a) otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.

 14. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta, b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu Usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, c) siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody, zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).

 15. Szkolenia Usługodawcy objęte są Gwarancją Przyswojenia Wiedzy. Jeśli Klient uzna, że w niewystarczającym stopniu przyswoił zagadnienia objęte szkoleniem, Sprzedawca proponuje Klientowi bezpłatne uczestnictwo w kolejnym terminie tego szkolenia.

§3 Płatności

 1. Ceny szkoleń podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie obowiązujące podatki.

 2. Sklep umożliwia różne formy płatności: a) Dla instytucji i firm zostanie wystawiona faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności. b) Osoby prywatne dokonują przedpłaty na wskazane konto bankowe: 23 1020 3668 0000 5302 0519 8512.

 3. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu, zamówienie jest realizowane.

§4 Dostawa

 1. Szkolenia w formie online są dostarczane w postaci dostępu do platformy e-learningowej, na którą Klient otrzymuje dostęp drogą elektroniczną.

 2. Szkolenia stacjonarne są organizowane w wyznaczonym terminie i miejscu, o którym Klient zostanie poinformowany po dokonaniu płatności.

 3. Wszelkie koszty związane z dojazdem Klienta i/lub ewentualnym zakwaterowaniem są po stronie Klienta.

§5 Reklamacje i Zwroty

 1. Klient ma prawo do reklamacji usług w przypadku stwierdzenia wad szkolenia lub niespełnienia warunków umowy.

 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ictaktywni.pl.

 3. Zwrotu kosztów szkolenia można dokonać w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie rezygnacji.

 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia  pocztą elektroniczną.

§6 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest „ICT Szkolenia i Doradztwo Szymon Lalic” z siedzibą pod adresem ul. Ozimska 4/7, Opole 45-057.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia i komunikacji z Klientem.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 2. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy podlegają sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu.

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.